„DOPOSAŻENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, DLA KTÓRYCH POWIAT KRASNOSTAWSKI JEST ORGANEM PROWADZĄCYM

W CELU POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

CELE PROJEKTU

 

Celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie kształcenia ogólnego na poziomie ponadgimnazjalnym na terenie powiatu krasnostawskiego poprzez zakup wyposażenia do pracowni szkolnych ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych i ICT).

Ponadto wdrożone rozwiązania ułatwiają zastosowanie nauczania eksperymentalnego, indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cel ten wpisuje się w realizację celu szczegółowego działania 13.7 RPO WL. W ramach projektu doposażonych zostanie ponad 50% pracowni szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie oraz II Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Krasnymstawie.

Osiągnięcie celu projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego działania 13.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, tj. rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa).